Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Lilante

§ 1. Postanowienia wstępne  
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów dla Uczestników Programu Vanilla (dalej „OWUP”) określają zasady i warunki udziału Uczestników w Programie.
 2. Integralną częścią OWUP są Regulamin strony www.lilante.com oraz www.programvanilla.pl, Polityka Prywatności udostępnione w Serwisie Internetowym.
 3. Spółka podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki uczestniczenia Klientów w Programie nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem kształtowały jego prawa i obowiązki w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem interesów konsumentów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w OWUP, w tym dotyczących relacji przedsiębiorca – konsument stosuje się postanowienia powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Uczestnicy są rozliczani z zachowaniem postanowień przepisów ustaw podatkowych.
 6. Partnerzy handlowi oraz Uczestnicy zobowiązani są nie naruszać praw własności intelektualnej, które do Programu i Oprogramowania przysługują wyłącznie Spółce.
 7. Uczestnik Programu oświadcza, że wypłacane Wynagrodzenie będzie samodzielnie rozliczał z Urzędem Skarbowym i odprowadzał z tego tytułu należny podatek dochodowy.
 8. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przesyłanie corocznej informacji PIT-8C z tytułu dochodów osiąganych w Programie Vanilla na podany z chwilą rejestracji w Programie adres e-mail.
§ 2. Słowniczek

  W związku z realizacją Programu Spółka stosuje jednolitą terminologię:

 1. Lilante, Program Vanilla lub Program – wielopartnerski program mający na celu zwiększenie satysfakcji i lojalności Klientów stanowiący wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w związku z przepływem towarów i usług od producenta do użytkownika lub konsumenta; prowadzony w systemie teleinformatycznym. Podstawą dla funkcjonowania Programu Vanilla jest nabywanie towarów i usług przez Klientów bezpośrednio spośród oferty handlowej Partnerów Programu w tym również w sieci Internet (sklepy internetowe). Jednym z elementów systemu jest Strona, która służy m.in. do rejestracji w Programie.
 2. Strona lub Serwis Internetowy – strona internetowa www.lilante.com, www.programvanilla.pl oraz zawarte w niej funkcjonalności.
 3. Spółka lub Administrator lub Organizator - VANILLA MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Niekłańskiej 38/18, 03-924 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 436433, posiadającą numer NIP 113-28-59-412, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych wpłaconym w całości.
 4. Klient lub Uczestnik Programu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski; dotyczy osób fizycznych dokonujących zakupów na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci) oraz podmiotów gospodarczych np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek hadlowych. Klient może posiadać w Programie jednocześnie status Partnera handlowego.
 5. Partner handlowy lub Partner – przedsiębiorca współpracujący ze Spółką na podstawie umowy handlowej. Uczestnicy Programu nabywają towary i usługi bezpośrednio spośród oferty handlowej Partnera. Partner handlowy samodzielnie określa asortyment towarów i usług objętych Programem i informuje o tym Uczestników Programu m.in. poprzez Stronę Internetową.
 6. Umowa o udział w Programie – stosunek cywilnoprawny łączący Spółkę z Klientem, który reguluje zasady i warunki uczestnictwa Klienta w Programie.
 7. Prowizja Spółki lub Prowizja – wynagrodzenie Spółki należne od Partnera handlowego tytułem zarządzania Programem rozliczane w okresach miesięcznych w procentach od wartości transakcji Klientów.
 8. Wynagrodzenie za zakupy – świadczenie pieniężne wypłacane Klientowi co do zasady w okresach miesięcznych lub nie więcej niż sześciomiesięcznych i ustalane jako suma wartości procentowych od dokonanych Transakcji.
 9. Wynagrodzenie za polecanie – prowizjawypłacana Klientowi co do zasady w okresach miesięcznych lub nie więcej niż sześciomiesięcznych ustalana jako wartość procentowa od wartości zakupów innych Uczestników Programu w Kręgach. Prowizja jest wypłacana za nie więcej niż cztery kolejne Kręgi w stosunku do Klienta.
 10. Wynagrodzenie – łącznie Wynagrodzenie za zakupy i Wynagrodzenie za polecanie.
 11. Krąg – poziom rekomendacji nowych Uczestników Programu względem danego Klienta. Klient może być objęty nie więcej niż czterema Kręgami.
 12. Transakcja – zarejestrowane przez Spółkę nabycie usługi lub towaru u Partnera handlowego dokonane przez Uczestnika Programu w sposób tradycyjny w sklepie stacjonarnym albo poprzez sieć Internet (sklep internetowy).
 13. Przelewy zbiorcze – bezgotówkowy sposób rozliczania się Spółki z Uczestnikami Programu.
 14. Minimalna wartość Wynagrodzenia – minimalna kwota Wynagrodzenia, której uzyskanie w danym okresie rozliczeniowym warunkuje dokonanie przelewu Wynagrodzenia na konto Uczestnika Programu.
 15. Karta społeczności, Karta Vanilla lub Karta – nośnik papierowy generowany ze Strony lub nośnik wirtualny zlokalizowany w telefonie komórkowym zawierający QR Code, numer ID oraz imię i nazwisko Uczestnika albo firmę Partnera handlowego. Karta  służy do ewidencjonowania Transakcji w Serwisie Internetowym. Karta nie służy do dokonywania płatności.
 16. Karta Anonimowa – nośnik plastikowy, nośnik papierowy lub nośnik wirtualny zlokalizowany w telefonie komórkowym, generowany przez Partnera handlowego i wręczany klientowi, który nie jest jeszcze Uczestnikiem Programu, zawierający QR Code, numer oraz kod karty. Karta Anonimowa jest tożsama Karcie Vanilla co do rejestracji Transakcji. Karta Anonimowa musi zostać zarejestrowana aby możliwe było wykonanie przelewu dla danego Klienta.
 17. Numer ID – osobisty niepowtarzalny numer identyfikujący określonego Klienta lub Partnera handlowego w Programie.
 18. Profil – jedna z funkcjonalności Systemu Internetowego, w której po zalogowaniu przez podanie nazwy użytkowania i hasła Klient może uzyskać wgląd do dokonanych przez siebie zakupów, poleconych Klientów, jak również do informacji o Wynagrodzeniu oraz bezpiecznie uzupełniać i poprawiać swoje dane oraz numer konta.
 19. Oprogramowanie – aplikacja udostępniana Partnerom handlowym i Uczestnikom Programu na zasadzie licencji niewyłącznej w celu uczestnictwa w Programie m.in. w celu obsługi Czytników.
§ 3. Postanowienia podstawowe  
 1. Klient uczestniczy w Programie i otrzymuje Wynagrodzenia jeżeli dokonanał prawidłowej rejestracji oraz nabywa towary i usługi u Partnerów handlowych w okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy Klient nie nabędzie towaru bądź usługi u Partnera handlowego, ale poleci program osobom trzecim zgodnie z pkt. i § 2 niniejszej  umowymoże uzyskać Wynagrodzenie
 2. Rejestracja w Programie jest bezpłatna.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. W celu uczestnictwa w Programie Klient powinien pobrać ze Strony Oprogramowanie udostępnianie na zasadzie licencji niewyłącznej, której zasady określają „Warunki Użytkowania Oprogramowania” dostępne na Stronie.
 5. Uczestnictwo w Programie może również polegać na aktywnym rekomendowaniu Programu nowym Klientom i Partnerom handlowym. Klient nie jest jednak zobowiązany do podejmowania czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
 6. Z tytuły uczestnictwa w Programie, Klientowi przysługuje Wynagrodzenie za zakupy i Wynagrodzenie za polecanie ustalane i wypłacane na zasadach, i warunkach określonych w OWUP.
 7. Wartości zakupionych przez Uczestników Programu u Partnerów handlowych towarów lub usług są rejestrowane w Systemie Internetowym.
 8. Serwis Internetowy udostępnia wewnętrzną wymianę korespondencji elektronicznej bezpośrednio pomiędzy Uczestnikami Programu oraz Partnerami handlowymi. Funkcjonalność ta służy do przekazywania informacji handlowych związanych z Programem. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie takiej korespondencji od innych Uczestników i Partnerów handlowych. W każdej chwili Uczestnik Programu może zrezygnować z otrzymywania tej korespondencji.
§ 4. Zasady uczestnictwa w Programie  
 1. Uczestnictwo w Programie wymaga rejestracji za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Zarejestrowanie wymaga podania danych osobowych takich jak: imię lub pseudonim i adres e-mail. Podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data urodzenia, właściwy Urząd Skarbowy, numer rachunku bankowego, jest warunkiem koniecznym do uzyskania przelewu Wynagrodzenia, ponieważ dane te są niezbędne dla rozliczania Wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązków podatkowych. Uczestnik Programu zobowiązuje się podać przed dokonaniem wypłaty Wynagrodzenia własne i prawdziwe dane. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.
 2. Dodatkowo gromadzone dane: płeć, wiek (miesiąc i rok) oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania, w przypadku aplikacji mobilnych również geolokalizacja miejsca rejestracji oraz dane dotyczące wynagrodzeń wykorzystywane są dla potrzeb własnych Spółki takich jak prowadzenia badań, analiz czy statystyk oraz w celu realizacji umów z Partnerami handlowymi.
 3. Wraz z przyjęciem przez Spółkę wniosku o rejestrację wnioskodawca, o którym mowa w ustępie poprzedzającym staje się Klientem i otrzymuje unikalny Numer ID.
 4. Uczestnik Programu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Spółki o każdej zmianie swoich danych osobowych zgłoszonych w trakcie rejestracji.
 5. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z jednego Numeru ID. System Internetowy uniemożliwia wielokrotną rejestrację Klienta.
 6. Z tytułu uczestnictwa w Programie Klient nie jest upoważniony do reprezentowania Spółki, a w szczególności do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Rekomendowanie, o którym mowa w § 3 ust. 6 OWUP oznacza zachęcanie podmiotów trzecich do uczestnictwa w Programie w charakterze Partnera handlowego albo Klienta.
 7. Wykaz aktualnych Partnerów handlowych, u których można nabywać towary i usługi jest dostępny na Stronie.
 8. Klientowi nie wolno dostarczać do Programu treści o charakterze bezprawnym.
 9. Uczestnik w celu uczestnictwa w Programie zobowiązany jest używać Karty, która jest niezbędnym narzędziem służącym do ustalania wysokości Wynagrodzenia.
 10. Nowy Klient może być zgłoszony do uczestnictwa w Programie przez dotychczasowego Klienta. W takim przypadku Spółka realizuje uprawnienia Klienta przewidziane w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
§ 5. Wynagrodzenie  
 1. Tytułem nabywania usług i towarów u Partnerów handlowych i spełnienia określonych niżej warunków, Uczestnikowi przysługuje Wynagrodzenie za zakupy i Wynagrodzenie za polecanie. Podstawową zasadą związaną z przyznawaniem Wynagrodzenia jest zaangażowanie w Program.
 2. Cykl rozliczeniowy oraz zasady przyznawania Wynagrodzenia przedstawiają się w sposób następujący:
  1. Okresem rozliczeniowym Wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy lub okres nie więcej niż sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych w przypadku dokonywania zakupów w sieci Internet (tzw. sklepy internetowe).
  2. Klient w danym okresie rozliczeniowym nabywa towary i usługi u Partnerów handlowych. Klient może sprawdzić w Serwisie Internetowym aktualną wysokość Wynagrodzenia.
  3. W ostatnim tygodniu okresu rozliczeniowego System internetowy przypomina Klientowi, że warunkiem przesłania Wynagrodzenia jest  uzupełnienie  informacji o których mowa w pkt.1 §4 niniejszych OWUP na Profilu Klienta. W razie braku uzupełnienia w.w. informacji przez  Klienta Wynagrodzenie za miniony okres rozliczeniowy sumuje się z Wynagrodzeniem w bieżącym okresie  rozliczeniowym.
  4. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Uczestnika Programu w terminie do trzydziestego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego za miesiąc poprzedni.
  5. Warunkiem wypłaty Wynagrodzenia w terminie określonym w lit d. powyżej jest przekroczenie progu Minimalnej wartości Wynagrodzenia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jeżeli wartość Wynagrodzenia nie przekracza w danym okresie rozliczeniowym Minimalnej wartości Wynagrodzenia, wartość ta przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe. Minimalna wartość Wynagrodzenia może ulec zmianie nie częściej niż raz na miesiąc naprzód na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że wartość ta nie będzie większa niż 20 zł.
  6. Zasady przyznawania Wynagrodzenia oraz Minimalnej kwoty Wynagrodzenia prezentuje RYSUNEK, znajdujący się pod adresem: http://www.programvanilla.pl/info/rewards
  7. Wartość procentowa w danym okresie rozliczeniowym od pojedynczej Transakcji składającej się na Wynagrodzenie za zakupy zależy od indywidualnej umowy Spółki z Partnerem handlowym, u którego dokonywana jest Transakcja. Wartość procentowa od pojedynczej Transakcji składająca się na Wynagrodzenie za zakupy jest publikowana w Serwisie Internetowym. Wartości ta wynosi 0,5% w każdym okresie rozliczeniowym. Wartość ta może być większa w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
  8. Wartość procentowa w danym okresie rozliczeniowym od pojedynczej Transakcji składającej się na Wynagrodzenie za polecanie zależy od indywidualnej umowy Spółki z Parterem handlowym, u którego jest dokonywana Transakcja. Wartość ta wynosi 0,25% w każdym okresie rozliczeniowym. Wartość ta może być większa w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
 3. Dodatkowym warunkiem wypłaty Wynagrodzenia przez Spółkę na rzecz Uczestnika Programu, który jest przedsiębiorcą od Transakcji dokonanych przez tego Uczestnika Programu z konkretnym Partnerem handlowym, jest uprzednie otrzymanie Prowizji od tych Transakcji przez Spółkę od Partnera handlowego, z którym Transakcje zostały dokonane.
 4. W przypadku, gdy Partner handlowy nie wypłaci Spółce Prowizji, Spółka podejmuje niezwłoczne działania w celu wyegzekwowania Prowizji, a następnie wypłacenia Wynagrodzenia. Za wszelkie roszczenia z tego tytułu Partner handlowy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki i Uczestników Programu, z którymi Partner ten dokonywał Transakcji.
 5. Spółka upoważnia i zobowiązuje Uczestnika Programu, który prowadzi działalność gospodarczą i w tym zakresie korzysta z Programu, do wystawiania na Spółkę elektronicznych faktur VAT nie wymagających pieczątki ani podpisu dokumentujących należności tych Uczestników Programu z tytułu Wynagrodzenia. Akceptujące niniejsze Ogólne Warunki Umów Uczestnik Programu, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej. Postanowienia dwóch zdań poprzedzających stosuje się do Uczestników, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wystawiają rachunki.
§ 6. Profil  
 1. Spółka udostępnia Klientowi Profil.
 2. Dane dostępowe do korzystania z Profilu Klient ma obowiązek przechowywać w bezpiecznym miejscu i ściśle chronić. Dane dostępu nie mogą zostać w żądnym przypadku udostępnione osobom trzecim.
 3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Spółki o każdym stwierdzonym nadużyciu jego dostępu do Profilu. W takim przypadku po natychmiastowym zablokowaniu dostępu Klient otrzyma zmienione dane dostępowe za pośrednictwem e-maila.
§ 7.  Ochrona danych osobowych  
 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Spółka.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta dla celów realizacji uczestnictwa Klienta w Programie z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Za dodatkową i wyraźną zgodą Klienta Spółka może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach.
 4. Spółka podejmuje środki bezpieczeństwa  w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych Klienta podmiotom nieuprawnionym.
 5. Klient w każdej chwili jest uprawniony do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga elektroniczną z Administratorem Danych Osobowych.
 6. Wszelkie sugestie  oraz wnioski w zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej prywatnosc@programvanilla.pl.
 7. Zastosowanie mają również postanowienia Regulaminu strony www.lilante.com oraz www.progaramvanilla.pl.
§ 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Internetowym  
 1. Dla Strony:
  1. Zalecana przeglądarka internetowa Google Chrome. Współpraca również z przeglądarką Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 8, Opera oraz Apple Safari.
  2. Zainstalowany plugin Adobe Flash Player w celu odtwarzania filmów.
  3. Zainstalowany Adobe Acrobat Reader do odczytu plików PDF.
  4. Włączona obsługa JavaScriptu.
 2. Dla aplikacji Uczestnika Programu na telefon komórkowy:
  1. Telefon z systemem Google Android w wersji co najmniej 2.2 i wyższej; telefon komórkowy powinien być wyposażony w aparat fotograficzny w celu zczytywania kodów QR albo Apple iPhone lub iPad z systemem iOS w wersji co najmniej 5.1
  2. Dostęp do sieci Internet.
§ 9. Tryb postępowania reklamacyjnego  
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres komentarze@programvanilla.pl lub tradycyjnie przesyłką poleconą adres Vanilla Media Sp z o.o., ul. Niekłańska 38/18, 03-924 Warszawa.
 2. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni liczonych od daty złożenia reklamacji, informując Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail o sposobie i uzasadnieniu jej rozpatrzenia.
 3. Klient może się odwołać wnosząc sprzeciw w trybie wskazanym w § 9 ust. 1 OWUP, który podlega rozpatrzeniu przez Spółkę w terminie trzydziestu dni liczonych od daty złożenia sprzeciwu, informując Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail o sposobie i uzasadnieniu jego rozpatrzenia.
 4. Tryb wskazany w ustępie poprzedzającym w żadnym przypadku nie ogranicza uprawnień Klienta przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
§ 10. Odstąpienie i wypowiedzenie uczestnictwa w Programie  
 1. Umowa o udział w Programie zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony.
 2. Proces informatyczny rejestracji Klienta w Programie prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej na odległość pomiędzy Klientem a Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Klient będący konsumentem zawierając umowę w trybie wskazanym w ustępie poprzedzającym może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy o udziale w Programie.  (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  - http://www.programvanilla.pl/info/statement). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia od Umowy o udział w Programie, przedmiotowa umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem konieczności rozliczenia uczestnictwa Klienta w Programie i wypłaty Wynagrodzenia.
§10 Postanowienia końcowe  
 1. Zmiany w OWUP wprowadzane są w formie aneksu i obowiązują po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej http://programvanilla.pl/info/docs
 2. Planowane zmiany OWUP przesyłane są drogą elektroniczną do Klienta na podany przez Klienta przy rejestracji do Programu adres poczty elektronicznej w takim terminie by Klient w razie braku akceptacji zmian, mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Brak zawiadomienia przez Klienta o braku zgody na zmianę OWUP przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie nowych warunków przez  Klienta.
Warszawa, dnia 06.08.2014 r.