Ogólne Warunki Umów
dla Partnerów handlowych VANILLA MEDIA spółka z o.o.

§ 1. Postanowienia wstępne  
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów dla Partnerów handlowych VANILLA MEDIA spółka z o.o. (dalej „OWUPH”) określają zasady i warunki współpracy Stron w zakresie uczestnictwa Partnera handlowego w Programie.
 2. OWUPH stosuje się w relacjach handlowych do wszystkich Partnerów handlowych, chyba że Strony podjęły decyzje o podpisaniu dodatkowej umowy pomiędzy Spółką a Partnerem handlowym, która zawiera odmienne postanowienia.
 3. Integralną częścią OWUPH są wszelkie opisowe materiały dotyczące Programu znajdujące się w Serwisie Internetowym.
 4. Niniejszych OWUPH nie stosuje się w stosunkach pomiędzy Spółką a Klientami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Partner handlowy zobowiązany jest zarejestrować się poprzez Serwis Internetowy podając wszelkie wymagane dane.
 6. Partnerzy handlowi oraz Uczestnicy zobowiązani są nie naruszać praw własności intelektualnej, które do Programu i Oprogramowania przysługują wyłącznie Spółce.
  § 2. Słowniczek   W związku z realizacją Programu Spółka stosuje jednolitą terminologię:
 1. Lilante, Program Vanilla lub Program – wielopartnerski program mający na celu zwiększenie satysfakcji i lojalności Klientów stanowiący wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w związku z przepływem towarów i usług od producenta do użytkownika lub konsumenta; prowadzony w systemie teleinformatycznym. Podstawą dla funkcjonowania Programu Vanilla jest nabywanie towarów i usług przez Klientów bezpośrednio spośród oferty handlowej Partnerów handlowych w tym również w sieci Internet (sklepy internetowe). Jednym z elementów systemu jest Strona, która służy m.in. do rejestracji w Programie.
 2. Strona lub Serwis Internetowy – strona internetowa www.lilante.com, www.programvanilla.pl oraz zawarte w niej funkcjonalności.
 3. Spółka lub Administrator lub Organizator - VANILLA MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Niekłańskiej 38/18, 03-924 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 436433, posiadającą numer NIP 113-28-59-412, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych wpłaconym w całości.
 4. Klient lub Uczestnik Programu – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski; dotyczy osób fizycznych dokonujących zakupów na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci) oraz podmiotów gospodarczych np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych, spółek handlowych. Klient może posiadać w Programie jednocześnie status Partnera handlowego.
 5. Partner handlowy lub Partner – przedsiębiorca współpracujący ze Spółką na podstawie umowy handlowej. Uczestnicy Programu nabywają towary i usługi bezpośrednio spośród oferty handlowej Partnera. Partner handlowy samodzielnie określa asortyment towarów i usług objętych Programem i informuje o tym Uczestników Programu m.in. poprzez Stronę Internetową.
 6. Umowa – stosunek cywilnoprawny łączący Spółkę i Partnera handlowego określający zasady i warunki uczestnictwa Partnera handlowego w Programie. Integralną częścią Umowy są OWUPH, OWUP i wszelkie materiały udostępnione na Stronie.
 7. Umowa o udział w Programie – stosunek cywilnoprawny łączący Spółkę z Klientem, który reguluje zasady i warunki uczestnictwa Klienta w Programie.
 8. Prowizja Spółki lub Prowizja – wynagrodzenie Spółki należne od Partnera handlowego tytułem zarządzania Programem rozliczane w okresach miesięcznych w procentach od wartości transakcji Klientów.
 9. Wynagrodzenie za zakupy – świadczenie pieniężne wypłacane Klientowi co do zasady w okresach miesięcznych lub nie więcej niż sześciomiesięcznych i ustalane jako suma wartości procentowych od dokonanych Transakcji.
 10. Wynagrodzenie za polecanie – prowizjawypłacana Klientowi co do zasady w okresach miesięcznych lub nie więcej niż sześciomiesięcznych ustalana jako wartość procentowa od wartości zakupów innych Uczestników Programu w Kręgach. Prowizja jest wypłacana za nie więcej niż cztery kolejne Kręgi w stosunku do Klienta.
 11. Wynagrodzenie – łącznie Wynagrodzenie za zakupy i Wynagrodzenie za polecanie.
 12. Krąg – poziom rekomendacji nowych Uczestników Programu względem danego Klienta. Klient może być objęty nie więcej niż czterema Kręgami.
 13. Transakcja – zarejestrowane przez Spółkę nabycie usługi lub towaru u Partnera handlowego dokonane przez Uczestnika Programu w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem siei Internet.
 14. Faktura VAT – dokument sprzedaży wystawiany i przesyłany przez Spółkę Partnerowi handlowemu tytułem Prowizji Spółki i Abonamentu w formie e-faktur.
 15. Polecenie zapłaty – bezgotówkowy sposób rozliczania się pomiędzy Spółką a Partnerami handlowymi; termin w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 16. Przelewy zbiorcze – bezgotówkowy sposób rozliczania się Spółki z Uczestnikami Programu.
 17. Minimalna wartość Wynagrodzenia – minimalna kwota Wynagrodzenia, której uzyskanie w danym okresie rozliczeniowym warunkuje dokonanie przelewu Wynagrodzenia na konto Uczestnika Programu.
 18. Karta społeczności, Karta Vanilla lub Karta – nośnik papierowy generowany ze Strony lub nośnik wirtualny zlokalizowany w telefonie komórkowym zawierający QR Code, numer ID oraz imię i nazwisko Uczestnika albo firmę Partnera handlowego. Karta  służy do ewidencjonowania Transakcji w Serwisie Internetowym. Karta nie służy do dokonywania płatności.
 19. Karta Anonimowa – nośnik plastikowy, nośnik papierowy lub nośnik wirtualny zlokalizowany w telefonie komórkowym, generowany przez Partnera handlowego i wręczany klientowi, który nie jest jeszcze Uczestnikiem Programu, zawierający QR Code, numer oraz kod karty. Karta Anonimowa jest tożsama Karcie Vanilla co do rejestracji Transakcji. Karta Anonimowa musi zostać zarejestrowana aby możliwe było wykonanie przelewu dla danego Klienta.
 20. Numer ID – osobisty niepowtarzalny numer identyfikujący określonego Klienta lub Partnera handlowego w Programie.
 21. Profil – jedna z funkcjonalności Systemu Internetowego, w której po zalogowaniu przez podanie nazwy użytkowania i hasła Klient może uzyskać wgląd do dokonanych przez siebie zakupów, poleconych Klientów, jak również do informacji o Wynagrodzeniu oraz bezpiecznie uzupełniać i poprawiać swoje dane oraz numer rachunku bankowego. Odpowiednią funkcjonalność udostępnia się Partnerom handlowym.
 22. Kod licencyjny – alfanumeryczny kod służący do identyfikacji i aktywacji Czytników w Programie.
 23. Czytnik Kart - urządzenie elektroniczne np. telefon komórkowy wraz z Oprogramowaniem służący do identyfikacji w Programie Karty Anonimowej lub Karty Vanilla i rejestracji Transakcji.
 24. Oprogramowanie – aplikacje udostępniane Partnerom handlowym lub Uczestnikom Programu na zasadzie licencji niewyłącznej w celu uczestnictwa w Programie m.in. w celu obsługi Czytników. Oprogramowanie jest niezbędne do ewidencjonowania przez Spółkę Transakcji.
  § 3. Oświadczenia Partnera handlowego  
 1. Partner handlowy zobowiązany jest do stosowania wobec Klienta tych samych cen i taryf, jakie obowiązują inne osoby trzecie korzystające z usług lub zakupujące towary u Partnera handlowego, w szczególności Klient będzie uprawniony do korzystania z rabatów oraz promocji na tych samych zasadach co te osoby trzecie.
 2. Partner handlowy w czasie trwania Umowy uprawniony jest do używania znaku towarowego Vanilla Media wyłącznie w zakresie określonym Umową.
 3. Partner handlowy uprawniony jest do  informowania Klientów o możliwości dokonywa­nia u Partnera handlowego zakupów w ramach Programu, w szczególności poprzez publiczne umieszczenie udostępnionych przez Spółkę naklejek Programu. Zaleca się umieszczanie Naklejek w widocznym miejscu, przy wejściu do pomieszczenia, w którym prowadzona jest sprzedaż oraz w obrębie kasy.  Informowanie Klientów, o możliwości dokonywania zakupów w ramach Programu polegać może również na:
     a) umieszczeniu w Serwisie Internetowym bezpośredniego linku ze znakiem towarowym do sklepu internetowego Partnera handlowego lub
     b) umieszczeniu znaku towarowego Lilante na stronie internetowej/w sklepie internetowym Partnera handlowego.
 4. Spółka nie jest stroną stosunków cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy Partnerem handlowym a Klientami.
 5. Partner handlowy przy realizacji Umowy i w związku z uczestnictwem w Programie używa wyłącznie własnej infrastruktury technicznej na swój koszt.
 6. Partner handlowy będzie zawiadamiany przez Spółkę o wszelkich zmianach Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej i zobowiązany jest wdrażać niezwłocznie wszelkie zalecenia Spółki.
 7. Partner handlowy zobowiązany jest w zbiorczy sposób przekazywać Spółce informacje na temat dokonywanych zakupów przez Uczestników Programu zgodnie z zasadami przyjętymi w Programie.
 8. Partner handlowy zobowiązuje się posiadać stały dostęp do sieci Internet, ponieważ jest to niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania Partnera handlowego w Programie i rozliczania Stron. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zaniechania realizacji obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 9. Serwis Internetowy udostępnia wewnętrzną wymianę korespondencji elektronicznej bezpośrednio pomiędzy Partnerami handlowymi i Uczestnikami. Funkcjonalność ta służy do przekazywania informacji handlowych związanych z Programem. Partner handlowy wyraża zgodę na otrzymywanie takiej korespondencji od innych Partnerów handlowych i Uczestników. W każdej chwili Partner handlowy może zrezygnować z otrzymywania tej korespondencji.
 10. Partner handlowy zobowiązany jest utrzymywać Oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie Transakcji wynikających z dokonywania zakupów i nabywania usług za pośrednictwem sieci Internet.
  § 4. Karta lub Oprogramowanie  
 1. Klient okazuje Kartę Partnerowi handlowemu przy zapłacie za towary i usługi. Partner handlowy odczytuje dane zawarte na Karcie przez odpowiednio przystosowany do tego terminal lub inne urządzenie elektroniczne. Odczytane dane przekazywa­ne są do Serwisu internetowego.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe w toku elektronicznego prze­twarzania oraz przekazywania informacji, chyba że wynikają one z winy Spółki.
 3. W przypadku stałego podłączenia Partnera handlowego do sieci Internet dane dotyczące Transakcji są przekazywane w czasie rzeczywistym do Serwisu internetowego. W przeciwnym przypadku Partner handlowy zobowiązany jest cyklicznie, jednak nie rzadziej niż co 48 godzin, wysyłać zbiorczo dane za pośrednictwem jednej z funkcjonalności Oprogramowania.
 4. Zarejestrowanie Transakcji może też polegać na udostępnieniu Uczestnikowi Programu przez Partnera handlowego jednej z funkcjonalności Oprogramowania polegającej na wprowadzaniu w sklepie internetowym numeru ID Karty.
  § 5. Prowizja  
 1. Wysokość procentu wpływającego na wartość Prowizji określa Umowa.
 2. W pierwszym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego Serwis Internetowy generuje Fakturę VAT tytułem zapłaty Prowizji lub Abonamentu za miesiąc poprzedni wraz ze sprawozdaniem obejmującym m.in. nr Karty, datę i wartość Transakcji. Prowizja jest płatna nie później niż w terminie do siódmego dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Partner handlowy uprawnia Spółkę do wystawiania z tytułu zapłaty Prowizji lub Abonamentu elektronicznych Faktur VAT nie wymagających pieczątki ani podpisu. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Umów Uczestnik Programu, prowadzący działalność gospodarczą, zgadza się na otrzymywanie od Spółki Faktur VAT w formie elektronicznej.
 3. W przypadku braku obrotu u Partnera handlowego, Faktura VAT nie jest wystawiana.
 4. Faktury VAT regulowane są przez Partnerów handlowych w drodze Polecenia zapłaty W przypadku konieczności wyboru innego sposobu płatności faktur przewidziana jest możliwość  wymagania zwrotnej kaucji, ustalanej indywidualnie pomiędzy Spóką a Partnerem handlowym na poczet zabezpieczenia ryzyka terminowej płatności wystawionej faktury VAT.
 5. Wysokość Prowizji każdorazowo zaokrąglana jest do pełnego grosza.
 6. Wypłata Prowizji stanowi podstawę do wypłacenia Wynagrodzenia Uczestnikowi Programu, który nabywał towary lub usługi u Partnera handlowego.
 7. Partner handlowy każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę Wynagrodzenia Uczestnikom dokonującym u niego zakupów.
 8. Za ostatni dzień zapłaty Prowizji przyjmuje się termin płatności wskazany na fakturze VAT. W przypadku braku rejestracji zapłaty do 20go dnia miesiąca w którym wystawiona została faktura VAT Spółka blokuje uczestnictwo Partnera handlowego w Programie oraz jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Partner handlowy bezwzględnie zobowiązuje się do poufnego traktowania informacji o wyso­kości Prowizji, jej procentowej stawce oraz zasadach jej ustanawiania, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia tego obowiązku, Spółka uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  § 6. Wynagrodzenie  
 1. Tytułem nabywania usług i towarów u Partnerów handlowych i spełnienia określonych niżej warunków, Uczestnikowi przysługuje Wynagrodzenie za zakupy i Wynagrodzenie za polecanie. Podstawową zasadą związaną z wypłacaniem Wynagrodzenia jest zaangażowanie w Program.
 2. Cykl rozliczeniowy oraz zasady przyznawania Wynagrodzenia przedstawiają się w sposób następujący:
  1. Okresami rozliczeniowymi Wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy lub okres nie więcej niż sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych w przypadku dokonywania zakupów w sieci Internet (tzw. sklepy internetowe).
  2. Klient w danym okresie rozliczeniowym nabywa towary i usługi u Partnerów handlowych. Klient może sprawdzić w Serwisie Internetowym aktualną wysokość Wynagrodzenia.
  3. W ostatnim tygodniu okresu rozliczeniowego System internetowy przypomina Klientowi, że warunkiem przesłania Wynagrodzenia jest uzupełnienie informacji niezbędnych dla rozliczenia Wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiazków podatkowych tj; imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, daty urodzenia, właściwego Urzędu Skarbowego, numeru rachunku bankowego  Klienta. W razie braku uzupełnienia w.w. informacji Wynagrodzenie za miniony okres rozliczeniowy sumuje się z Wynagrodzeniem w bieżącym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Uczestnika Programu w terminie do trzydziestego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego za miesiąc poprzedni.
  4. Warunkiem wypłaty Wynagrodzenia w terminie określonym w lit d. powyżej jest przekroczenie progu Minimalnej wartości Wynagrodzenia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jeżeli wartość Wynagrodzenia nie przekracza w danym okresie rozliczeniowym Minimalnej wartości Wynagrodzenia, wartość ta przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe. Minimalna wartość Wynagrodzenia może ulec zmianie nie częściej niż raz na miesiąc naprzód na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że wartość ta nie będzie większa niż 20 zł.
  5. Zasady przyznawania Wynagrodzenia oraz Minimalnej kwoty Wynagrodzenia prezentuje RYSUNEK, znajdujący się pod adresem: http://www.programvanilla.pl/info/rewards.
  6. Wartość procentowa w danym okresie rozliczeniowym od pojedynczej Transakcji składającej się na Wynagrodzenie za zakupy zależy od indywidualnej Umowy Spółki z Partnerem handlowym, u którego dokonywana jest Transakcja. Wartość procentowa od pojedynczej Transakcji składająca się na Wynagrodzenie za zakupy jest publikowana w Serwisie Internetowym. Wartości ta wynosi 0,5% w każdym okresie rozliczeniowym. Wartość ta może być większa w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
  7. Wartość procentowa w danym okresie rozliczeniowym od pojedynczej Transakcji składającej się na Wynagrodzenie za polecanie zależy od indywidualnych umów Spółki z Partnerem handlowym, u którego jest dokonywana Transakcja. Wartość ta wynosi 0,25% w każdym okresie rozliczeniowym. Wartość ta może być większa w poszczególnych okresach rozliczeniowych.
 3. Dodatkowym warunkiem wypłaty Wynagrodzenia przez Spółkę na rzecz Uczestnika Programu, który jest przedsiębiorcą od Transakcji dokonanych przez tego Uczestnika Programu z konkretnym Partnerem handlowym, jest uprzednie otrzymanie Prowizji od tych Transakcji przez Spółkę od Partnera handlowego, z którym Transakcje zostały dokonane.
 4. W przypadku, gdy Partner handlowy nie wypłaci Spółce Prowizji, Spółka podejmuje niezwłoczne działania w celu wyegzekwowania Prowizji, a następnie wypłacenia Wynagrodzenia. Za wszelkie roszczenia z tego tytułu Partner handlowy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki i Uczestników Programu, z którymi Partner ten dokonywał Transakcji.
 5. Spółka upoważnia i zobowiązuje Uczestnika Programu, który prowadzi działalność gospodarczą i w tym zakresie korzysta z Programu, do wystawiania na Spółkę elektronicznych faktur VAT nie wymagających pieczątki ani podpisu dokumentujących należności tych Uczestników Programu z tytułu Wynagrodzenia. Akceptujące niniejsze Ogólne Warunki Umów Uczestnik Programu, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT  w formie elektronicznej.
  § 7. Odpowiedzialność Partnera handlowego wobec Klienta  
 1. Partner handlowy odpowiada za wszelkie zobowiązania wynikłe z umów zawieranych z Klientem.
 2. W przypadku, gdy w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej Spółka zostanie zobowiązana do zapłaty Klientowi lub innej osobie trzeciej jakiegokolwiek świadczenia z tytułu niena­leżytego wykonania lub niewykonania umowy z Klientem przez Partnera handlowego, wówczas Partner handlowy zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania umownego w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Spółkę. Powyższe stosuje się wprost również wtedy, gdy Spółka zobowiązana zostanie do zapłaty Wynagrodzenia Uczestnikowi, na skutek braku zapłaty Prowizji przez Partnera handlowego, u którego Klient dokonywał zakupów.
 3. W przypadku gdy Klient lub osoba trzecia skieruje do Spółki roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy Partnerem handlowym a Klientem, Spółka  zawiadomi o tym niezwłocznie Partnera handlowego. W przypadku skierowania takiego roszczenia z powodów wskazanych w zdaniu poprzedzającym i wszczęcia przeciwko Spółce postępowania sądowego, Partner handlowy na każde wezwanie Spółki wstąpi do postępowania w miejsce Spółki.
  § 8. Czas trwania Umowy. Rozwiązanie Umowy  
 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedze­nia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W razie rażącego naruszenia Umowy przez Partnera handlowego, Spółce przy­sługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia (ze skut­kiem natychmiastowym), które może zrealizować w formie oświadczenia pisemnego przesłanego przesyłką poleconą bądź oświadczenia w formie elektronicznej wysłanego pocztą elek­troniczną lub oświadczenia w formie telefaksu. Za rażące naruszenie Umowy uznaje się jakiekolwiek zachowanie, mające ujemny wpływ na interes gospodarczy i reputację Spółki np. podejmowanie prób ingerowania w Oprogramowanie, naruszanie praw autorskich i znaków towarowych, wysyłanie spamu, przesyłanie wirusów czy umieszczanie treści powszechnie uznanych za obraźliwe.
 3. Spółce przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedze­nia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku, gdy Partner handlowy nie ureguluje w terminie Prowizji za którykolwiek z okresów rozliczeniowych.
 4. Po zakończeniu współpracy ze Spółką i zakończenia uczestnictwa w Programie Partner handlowy zobowiązany jest poinformować Klientów w odpowiedni sposób o tym fakcie, a także usunąć wszelkie naklejki i napisy wskazujące na zawartą umowę o współpracy ze Spółką oraz zwrócić Spółce wszelkie dokumenty oraz Oprogramowanie i urządzenia techniczne stanowiące własność Spółki. Wraz z rozwiąza­niem umowy wygasa uprawnienie Partnera handlowego do korzystania z Serwisu Internetowego.
 5. Oprogramowanie udostępniane jest na warunkach określonych w „Warunki Użytkowania Oprogramowania”.
  § 9. Serwis Internetowy  
 1. Spółka udostępnia Partnerom handlowym Serwis Internetowy, w którym Partner handlowy ma wgląd do danych handlowych zawartych w Serwisie Internetowym.
 2. Partner handlowy otrzymuje unikalne hasło i zobowiązuje się do jego przechowywania w zabezpieczonym miejscu.
 3. Partner handlowy zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń odno­śnie środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności do nieprzekazywania hasła oso­bom trzecim oraz do regularnego zmieniania hasła.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Partnera handlowego dokonania nadużycia dostępu do jego konta w Serwisie Internetowym bądź zaistnienia możliwości dokonania takiego nadużycia przez osoby trzecie (kradzież hasła), zobowiązany jest do niezwłocz­nego poinformowania Spółki o zaistniałym naruszeniu. Spółka zablokuje dostęp do konta w Serwisie Internetowym. Spółka nie odpowiada za szkody wyrządzone przez nad­użycie przez osoby trzecie dostępu do konta Partnera handlowego w Serwisie Internetowym.
 5. Partner handlowy w ramach korzystania z Serwisu Internetowego ma dostęp do funkcjonalności Statystyki, która  pozwala uzyskać informację o obrotach wykonywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez niego działalności. Statystyki uwzględniają wiek, płeć oraz lokalizację ustalaną na podstawie kodu pocztowego.  Udostępniane informacje uniemożliwiają identyfikację osobową Klienta Programu.
  § 10. Reklama  
 1. Partner handlowy wyraża zgodę, aby jego firma oraz inne ozna­czenia i dane były używane w celach reklamowych przez Spółkę w Programie bez odrębnej odpłatności z tego tytułu.
 2. W wykonaniu uprawnienia wskazanego w ustępie poprzedzającym, Partner handlowy na wniosek Spółki zobowiązany jest udostępnić wszelkie oczekiwane dane z zastrzeżeniem, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przekazane informacje.
  § 11. Poufność  
 1. Spółka oraz Partner handlowy zobowiązują się traktować jako poufne wszelkie informacje otrzymane od drugiej strony w ramach wykonania Umowy i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim, chyba że wymagane jest to przepisami prawa.
 2. Jako poufne uznaje się informacje, które dotyczą tajemnic przedsiębiorstwa każdej ze stron Umowy a także wszelkie dane Klientów.
  § 12. Ochrona danych osobowych  
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe dla celów realizacji uczestnictwa Partnera handlowego w Programie z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Za dodatkową i wyraźną zgodą Partnera handlowego Spółka może przetwarzać dane Partnera handlowego w innych celach.
 4. Spółka podejmuje środki bezpieczeństwa  w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych Partnera handlowego podmiotom nieuprawnionym.
 5. Partner handlowy w każdej chwili jest uprawniony do uzupełnienia, zmiany, odmowy przetwarzania jego danych osobowych, sprzeciwu, w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga elektroniczną z Administratorem Danych Osobowych.
 6. Wszelkie sugestie  oraz wnioski w zakresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej prywatnosc@programvanilla.pl.
 7. Zastosowanie mają również postanowienia Regulaminu strony www.lilante.com oraz www.programvanilla.pl.
  § 13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Internetowym  
 1. Dla Strony:
  1. Zalecana przeglądarka internetowa Google Chrome. Współpraca również z przeglądarką Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 8, Opera oraz Apple Safari.
  2. Zainstalowany plugin Adobe Flash Player w celu odtwarzania filmów.
  3. Zainstalowany Adobe Acrobat Reader do odczytu plików PDF.
  4. Włączona obsługa JavaScriptu.
 2. Dla aplikacji Programu Uczestnika na telefon komórkowy:
  1. Telefon z systemem Google Android w wersji co najmniej 2.2 i wyższej; telefon komórkowy powinien być wyposażony w aparat fotograficzny w celu zczytywania kodów QR albo Apple iPhone lub iPad z systemem iOS w wersji co najmniej 5.1
  2. Dostęp do sieci Internet.
 3. Dla aplikacji Czytnika:
  1. Telefon lub tablet z systemem Google Android w wersji co najmniej 2.2 i wyższej; Urządzęnie powinno być wyposażone w aparat fotograficzny w celu zczytywania kodów QR oraz stały dostęp do internetu w celu rejestracji Transakcji.
  2. Wymienione w lit. a. wymagania techniczne mają zastosowanie w przypadku, gdy Partner handlowy korzysta z Czytnika. Transakcje mogą być rejestrowane również poprzez funkcjonalności Strony Internetowej.
 4. Partner handlowy zobowiązany jest wykorzystywać sugerowane przez Spółkę urządzenia ze względu na konieczność prawidłowego funkcjonowania Programu. Za wszelkie zaniedbania w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Partner handlowy.
  § 14. Tryb postępowania reklamacyjnego  
 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowanie Serwisu Internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres komentarze @programvanilla.pl lub tradycyjnie przesyłką poleconą adres Vanilla Media sp z o.o., ul. Niekłańska 38/18, 03-924 Warszawa.
 2. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni liczonych od daty złożenia reklamacji, informując Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail o sposobie i uzasadnieniu jej rozpatrzenia.
 3. Klient może się odwołać wnosząc sprzeciw w trybie wskazanym w § 13 ust. 1 OWUP, który podlega rozpatrzeniu przez Spółkę w terminie trzydziestu dni liczonych od daty złożenia sprzeciwu, informując Partnera handlowego drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail o sposobie i uzasadnieniu jego rozpatrzenia.
  § 15. Postanowienia końcowe  
 1. Zmiany w OWUPH wprowadzane są w formie aneksu i obowiązują po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej http://programvanilla.pl/info/docs
 2. Zmiany OWUPH nie wymagają dla swej ważności formy pisemnej a jedynie zawiadomienia Partnera handlowego z zachowaniem trybu przewidzianego w niniejszym paragrafie. Zachowania formy pisemnej wymagają jakiekolwiek ustalenia dotyczące wysokości Prowizji i zasad jej ustalania oraz zmiana numeru rachunku bankowgo, na którym realizowane jest Polecenie zapłaty z tytułu wykonania zapłaty za Fakturę VAT.
 3. Partner handlowy zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Spółkę w formie pisemnej o wszelkich zmianach w swojej sytuacji prawnej, ekonomicznej i faktycznej istotnych dla realizacji Programu i wykonywania Umowy. Zobowiązanie to odnosi się szczególnie do zmian danych dotyczących adresu, siedziby, firmy, rachunku bankowego oraz innych podob­nych danych.
 4. Planowane zmiany OWUPH przesyłane są drogą elektroniczną do Partnera handlowego na podany przez Partnera adres poczty elektronicznej, w takim terminie by Partner Handlowy w razie braku akceptacji zmian, mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. Brak zawiadomienia przez Partnera handlowgo o braku zgody na zmianę OWUPH przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie nowych warunków przez Partnera Handlowego.
 6. Partnerowi handlowemu przesyłane będą informacje oraz newslettery elektroniczne na podany przez Partnera handlowego adres poczty elektronicznej.
 7. Partner handlowy nie może bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki  przelać na osoby trzecie jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy.
  § 16. Właściwość sądów, prawo właściwe, klauzula salwatoryjna, siła wyższa  
 1. Spory wynikłe z Umowy rozstrzyga  sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby  Spółki. Do stosunku cywilnoprawnego łączącego Spółkę i Partnera handlowego stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWUPH lub umowy okazałyby się w całości lub w części nieważne lub niewykonalne, nie narusza to ważności pozostałych posta­nowień. Postanowienie nieważne lub niewykonalne winno być interpretowane w taki sposób, które w najbardziej zbliżone jest do nieskutecznych, względnie niewykonalnych postanowień.
 3. Strona nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy w trakcie realizacji  Programu zaistnieją zdarzenia zewnętrzne wpływające na jego realizację, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można było zapobiec, zwane na potrzeby Umowy „siłą wyższą”. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. rozumieją pożary, klęski żywiołowe, wojny, operacje wojenne dowolnego typu, ataki hakerów, zakazy importu lub eksportu, decyzje organów państwowych, wpływających na realizację zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku termin realizacji postanowień Umowy może być przesunięty proporcjonalnie do chwili ustania zdarzeń wynikających z siły wyższej.
 4. Strona, dla której zaistniała niemożność realizacji zobowiązań wynikających z  Umowy, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu i zakończeniu trwania okoliczności, uniemożliwiających realizację zobowiązań.
 

Warszawa, dnia 06.08.2014 r.