Regulamin strony www.lilante.com oraz www.lilante.com

§ 1. Administrator

Strona Internetowa www.lilante.com oraz www.lilante.com (są zapisami równorzędnymi dotyczącymi tego samego Programu), zwana również „Stroną” jest administrowana i redagowana przez VANILLA MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Niekłańskiej 38/18, 03-924 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 436433, posiadającą numer NIP 113-28-59-412, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych wpłaconym w całości, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Strony określa podstawowe zasady jej funkcjonowania.
 2. Strona jest jednym z elementów systemu teleinformatycznego będącego własnością Spółki tj. zespołu powiązanych ze sobą urządzeń infrastruktury i oprogramowania, stanowiącego nośnik dla programu zwanego „Lilante” lub „Program Vanilla”, lub „Program”.
 3. Program Vanilla stanowi wsparcie dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w związku z przepływem towarów i usług od producenta do użytkownika lub konsumenta.
 4. Podstawą dla funkcjonowania Programu Vanilla jest nabywanie towarów i usług przez Uczestników Programu bezpośrednio spośród oferty handlowej Partnerów Programu. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie oraz zasady jego funkcjonowania prezentują materiały multimedialne dostępne na Stronie.
 5. Program jest udostępniany dla przedsiębiorców oraz konsumentów.
 6. Uczestnictwo w Programie a tym samym dostęp do wszystkich funkcjonalności Programu wymaga zarejestrowania na Stronie.

§ 3. Zawartość Strony

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora oraz podlegają ochronie obowiązujących ustaw. Zasadę wskazaną w zdaniu poprzedzającym stosuje się także do wszelkich treści, do których dostęp wymaga rejestracji.
 2. Zakazuje się osobom odwiedzającym Stronę oraz podmiotom rejestrującym się do Programu kopiowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania zawartości Strony w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administrator szanuje Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych osobowych stanowi najwyższy priorytet w administrowaniu Programem przez Administratora, który podejmuje wszelkie starania w celu ich należytej ochrony.
 2. Korzystanie ze Strony bez rejestracji nie wymaga podawania danych osobowych. W trakcie rejestracji do Programu niezbędne będzie podanie przez Państwa w formularzu rejestracyjnym określonych danych osobowych.
 3. Zasadą jest przetwarzanie danych osobowych w celu ściśle związanym z uczestnictwem w Programie. O szczegółach przetwarzania jesteście Państwo informowani w trakcie rejestracji oraz w stosownych regulacjach udostępnianych na Stronie.
 4. Administrator informuje Uczestnika w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o każdym innym celu przetwarzania danych na co Uczestnik może wyrazić zgodę.
 5. Uczestnicy Programu mają prawo do podglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 6. Dostarczone Administratorowi dane podlegają ochronie z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.). Administrator gwarantuje, że wszelkie zgromadzone dane są przetwarzane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane osobowe nie są sprzedawane ani nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: prywatnosc@lilante.com.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zapewnia działanie Programu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę.
 2. Uczestnik Programu może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu uczestnictwa w Programie.
 3. Dla celów uczestnictwa w Programie Spółka:
  1. określa Ogólne Warunki Umów dla konsumentów oraz przedsiębiorców,
  2. nieodpłatnie udostępnia ww. materiały przed dokonaniem rejestracji w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik Programu lub Partner handlowy.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Strony należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: komentarze@lilante.com.
 5. Spółka dochowuje najwyższej staranności w zakresie respektowania przepisów regulujących funkcjonowanie konsumentów w sieci Internet.
 6. Polityka prywatności jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
Warszawa, dnia 17.06.2014 r.