Warunki Użytkowania Oprogramowania VANILLA
(Umowa Licencyjna)

Oprogramowanie VANILLA („Oprogramowanie”) to określenie wszelkich aplikacji udostępnianych w ramach uczestnictwa w Programie przez VANILLA MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Niekłańskiej 38/18, 03-924 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 436433, posiadającą numer NIP 113-28-59-412, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych wpłaconym w całości („Spółka”), na rzecz Uczestników i Partnerów handlowych.

Spółce przysługują prawa własności Intelektualnej do Oprogramowania. Wykorzystywanie Oprogramowania przez Uczestników Programu i Partnerów handlowych w inny sposób niż związany ściśle z uczestnictwem w Programie jest zabronione. Dotyczy to również jakichkolwiek prób ingerowania w Oprogramowanie.

Spółka zawiadamia Partnerów handlowych i Uczestników Programu o konieczności uaktualnienia Oprogramowania i dostarcza niezbędne ulepszenia.

Z chwilą zakończenia uczestnictwa w Programie i rozliczenia Stron Partner handlowy lub Uczestnik zobowiązani są natychmiast przestać użytkować Oprogramowanie.

Partner handlowy i Uczestnik Programu zobowiązują się, że nie będą udostępniać Oprogramowania osobom trzecim nie uczestniczącym w Programie.